Изграждат три нови индустриални парка край Стара Загора, Аксаково и Доброславци

През последните години индустриалните паркове (ИП) в България се превърнаха в ключов играч в икономическото развитие на страната. Те създават нови работни места, привличат технологично напреднали компании и допринасят за устойчивото икономическо развитие на регионите, където са разположени.

Страната ни е предприела значителни стъпки към установяване и разширяване на индустриални зони по целия си териториален обхват. Тези зони не само предлагат съвременни инфраструктури решения, но и привличат инвеститори със своето стратегическо местоположение, ниските разходи за трудова сила и данъчния си режим.

ИП, които се управляват директно или чрез дъщерни дружества на "Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ), се намират в цялата страна и са на различни етапи от развитие. Някои от тях са в етап на разширение и модернизация, докато други са в процес на изграждане.  НКИЗ е под шапката на Министерство на икономиката и индустрията и е ключова част в привличането на инвестиции в страната ни.

„Към момента основна задача на ръководството на НКИЗ е инфраструктурното изграждане на индустриалните паркове и подобряването на условията в някои от тях предвид променени потребности на инвеститорите. В тази връзка компанията участва в процедура по BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост с две проектни предложения за съфинансиране на инфраструктурни проекти в индустриалните паркове във Видин и София“, коментира специално за 3еNews изп. директор на НКИЗ Константин Палевеев.  „При одобрение на проектното предложение за Видин, ще бъде извършена цялостна подмяна на вътрешната инфраструктура. Зоната във Видин има всички възможности да стане регионален логистичен хъб поради изключителната си локация – непосредствено до р. Дунав и в близост до железопътен транспорт и пристанище“, посочи той.

Индустриален парк "Бургас".

„Правителството планира да се фокусира върху изграждането и развитието на  индустриални паркове в Стара Загора, Аксаково и Доброславци. Структурирането на индустриалната зона в Стара Загора е отворено към публично частно партньорство“, добави още Палавеев. Той обясни, че се предвижда тя да бъде разположена на 3500 декара на територията на бившето летище край града, което е собственост на ДКК. „В последните години теренът беше заложен по кредит, но вече е освободен след погасяването на дълга  и дейността може да започне“, посочи Палавеев.

В рамките на друг проект, със съвместни усилия на НКИЗ и общинските власти на Варна и Аксаково, се планира изграждане на нова индустриална зона с площ от 4500 декара. Планираното развитие има за цел да промени икономическия облик на региона, а зоната ще бъде създадена в община Аксаково. Очаква се новата зона да създаде по-добри възможности за инвестиции в производствени дейности, включително в областта на хранително-вкусовата промишленост и индустрии с висока добавена стойност.

„В същото време, по отношение на ИП София-Божурище, се планира изграждане на нова пътна връзка, тъй като сегашният път не отговаря на нуждите на парка и неговите дейности. Сключено е споразумение между Столичната община, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Националната компания „Индустриални зони“ за изграждането на нов път. Средствата за стартиране на устройствените процедури вече са включени в бюджета за 2024 година“, обясни Палавеев. Той изтъкна, че в рамките на AttractInvestBG за зоната в Бужурище  се планира снабдяване на парка с допълнителни електрически мощности посредством проектиране и изграждане на електропроводни отклонения 110 kV и електрическа подстанция 110/20 kV.

По думите му това е и най-големият индустриален парк към момента, където са реализирани и в процес на реализация 41 инвестиционни проекта в различни сектори на икономиката.


Индустриална зона "Русе".

В заключение от компанията напомнят че индустриалните зони в България представляват важен фактор за привличането на инвестиции и създаването на благосъстояние за обществото. Страната продължава да развива и модернизира тези зони, като по този начин утвърждава своята роля като атрактивно място за бизнес и инвестиции в Европа.