Menu

Последни новини

Удостоиха с приз за ефективен мениджмънт шефа на НКИЗ Антоанета Барес Сряда, 13 Юни 2018 18:19
Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес бе удостоена с награда за...
„Национална компания индустриални зони“ подписа меморандум за сътрудничество с Община Перник Сряда, 13 Юни 2018 14:50
    Община Перник се присъедини към групата български общини, с които „Национална компания индустриални зони“ ЕАД си...
„Мултивак“ откри завода си в Икономическа зона София- Божурище Сряда, 06 Юни 2018 16:37
    На официална церемония днес в Икономическа зона София-Божурище беше открит новият завод за вакуумни опаковки на...

NCIZ


"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.


"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

 Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.

 В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.


 •  насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
 • създава благоприятни условия за инвеститорите
 • съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
 • подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
 • развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти 

“Национална компания индустриални зони” ЕАД се управлява от тричленен Съвет на директорите с един  Изпълнителен  директор

Изпълнителен директор:

Антоанета Барес

 

 

 

 

 


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД. Политиката по качеството е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители в „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

 ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, СЪОБРАЗНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БИЗНЕС КУЛТУРАТА И КОНЮНКТУРАТА НА ПАЗАРА, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

 Ръководството на организацията официално декларира Политиката по управление на качеството, като неразделна част от целия процес на работа на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД. Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажират в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите основни цели:

 • предоставяне на качествени услуги в съответствие с нормативната уредба;
 • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;
 • постоянно повишаване на качеството на стопанисваните терени;
 • използване на висококачествени материали и техника;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията- стремеж към открита и благоприятна трудова среда;
 • повишаване на полезността при използване на наличната материална, човешка и финансова база;
 • намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси;
 • изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентноспособността на базата на обратна връзка с клиентите, техните похвали и оплаквания;
 • развиване и подобряване на познанията, свързани с иновативните технологии;
 • постигане и запазване на ангажираност на всички служители в „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД с Политиката и целите по качеството;
 • постоянна мотивация на служителите;
 • поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества на всеки от служителите, както и лидерските качества на ръководството в лицето на изпълнителния директор и ръководителите на отдели с помощта на допълнителни обучения и квалификация;
 • открита и ефективна комуникация- поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни-клиенти, доставчици, партньори;
 • осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството;
 • стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива;

 Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството на управление и предлаганите услуги ще се спазва цялата приложима нормативна база, поема ангажимент за осигуряване непрекъснато подобрение, като ще работи в посока на непрекъснатото усъвършенстване на системата.

 Политиката е разпространена, комуникирана и разбрана в организацията, достъпна е до заинтересованите страни и обществеността!

 „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД поема ангажимент пред себе си и пред обществото за спазване на настоящата политика по качеството и стремеж към постоянно съобразяване с положените цели.

 КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

                                                                                                                

Дата 26.05.2017г.                                                                    Антоанета Барес-

                                                                                                      Изпълнителен директор

 

 


 

 “Национална компания индустриални зони” ЕАД се управлява от три членен Съвет на директорите с един Изпълнителен директор.

Съвет на директорите

Николай Паскалев - председател

Делян Димитров - член

Валери Андреев - член


Изпълнителен директор

Валери Андреев

Цели на дружеството

 • насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
 • създава благоприятни условия за инвеститорите
 • съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
 • подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
 • развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.

В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.