Menu

NCIZ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в конкурс за отдаване под наем, на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в  местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД

Обява в-к "Стандарт"