Menu

NCIZ

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

 

ОБЯВА

 

„Национална компания индустриални зони”ЕАД, гр.София набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

 

Дата на обявяване 05.06.2015г.

 

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр.София, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм.и доп. ... и ДВ,бр.49 от 4.06.2013г.)

 

  1. Предмет на услугите

 

  • Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 

1.2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

 

  1. Условия за провеждане на процедурата

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти на основание комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, се изискват оферти и документи, съдържащи информация по изброените  показатели, както следва:


 

 

 

Неколичествени показатели

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

НП

/ точки/

 

 

 

Развитие на клонова мрежа – брой клонове

 

 

 

 

 

   до 20 точки

 

 

Срок за обслужване на плащанията

-  превод в лева чрез БИСЕРА –в часове и минути  -  30 т.

            -  превод в лева чрез РИНГС    –в часове и минути  -  10 т.

 до 40 точки

 

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

 

 - за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или еквивалентно - 40 т;

 - за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 30 т.;

 - за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –20 т.;

 - за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 10 т. ;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно – 5 т. ;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  съобразно представените документи-2т..

 

до 40 точки

Общо неколичествени показатели

100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/ точки/

 

Депозитна сметка в лева

 

1.1.

Лихвен процент по 1-месечен депозит в лева

до 25 точки

1.2.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 20 точки

  1. 3.

     Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

до 10 точки

1.5.

     Лихвен процент при предсрочно прекратяване

до 15 точки

 

Разплащателна сметка в лева

 

2.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка

до 10 точки

2.2.

    Такса за поддържане на разплащателна сметка

до  5 точки

 

Междубанкови преводи

 

3.1.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише

до  4 точки

3.2.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА

до  1 точки

3.3.

Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС на гише

до  8 точки

3.4.

Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане

до  2 точки

Общо количествени показатели

100 точки

      

 

 

Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

-     когато по-добра оферта е по-високата /например лихва по депозит /, броя на точките се получава като „n-та оферта” се раздели на  „оферта макс.”

-   когато по-добра оферта е по-ниската /например комисионна/, броя на точките се получава като „оферта мин.” се раздели на „n-та оферта”.

Подробна информация относно методиката за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги всеки кандидат може да получи от интернет сайта на компанията: http://industrialzones.bg/

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общата оценка по неколичествени критерии (НП) и количествени критерии (КП)  е умножена по съответната относителната тежест в комплексната оценка. На първо място ще се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО).

 

  1. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи, да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца по-горе към настоящата покана и да бъдат с валидност не по-малко от 16 месеца.

Когато стойността на даден показател за дадена банка е офериран като променлив, в зависимост от работното време в което се извършва операцията, ще се отчита по-високата оферирана стойност на дадения показател.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 500 000 лв.

Показателите по точка 1, са лихвени проценти на годишна база, приложими за съответния срочен депозит.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от законен представител на възложителя, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат  на съществена промяна в обстоятелствата;

-  са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

При постъпване на по-малко от 5 оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

            Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик в срок до 15 работни дни от публикуването на поканата, на адрес: София 1000, ул.„Ангел Кънчев” № 1, ет. 4 – „Национална компания индустриални зони” ЕАД, тел.: 02/902-902. Подаването може да бъде на ръка, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

 

Краен срок за подаване на документите: 25.06.2015г.

 

 

 

 Документи за участие в конкурса 

 Разяснение