Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

 1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот – земя и сгради, находящи се в гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ 144 кв.м. и разгърната застроена площ 224 кв.м. и застроен обем от 792 куб.м. състоящ се от работно  хале, баня и тоалетна, офисно помещение и склад;

б/ навес, метална конструкция със застроена площ от 50 кв.м. и

в/ склад за резервни части втора употреба, със застроена площ около 30 кв.м.. Сградите се намират в урегулиран поземлен имот /УПИ/ - ХII /дванадесет/, квартал 28 /двадесет и осем/, по плана на ул.”Охридско езеро” № 3 ,местност „НПЗ Средец”, гр. София, целият с площ от 500 /петстотин/ кв. м.

В конкурсната процедура не се включва за отдаване под наем приемна, представляща масивна конструкция със застроена площ от 28 кв.м., състояща се от приемно помещение, стая за пазача и тоалетна.

Срок за отдаване под наем на имота – 2  години.

 1. Началнa ценa: 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ лева, без ДДС.
 2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват само субекти, които ще използват наетия имот съгласно предназначението му.

 1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
 1. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 12.12.2018 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 02.01.2019 г. на посоченото място.

На основание Решение № 457 от 2 юли 2018 година на Министерския съвет, Решение на СД на „Национална компания индустриални зони” ЕАД по Протокол № 19/15.08.2018 г., Разрешение на едноличния собственик на капитала № РД-21-63/07.11.2018 г. и Решение № НКИЗ-0487/16.11.2018 г. на изпълнителния директор на НКИЗ ЕАД, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, НКИЗ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, както следва:

 1. Описание на обекта на конкурса: поземлен имот с идентификатор 18174.60.315, находящ се в с. Гурмазово, м. Спорното, община Божурище, област София, по КККР на Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, с площ от 11 513 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 18174.60.256, номер по предходен план: 256, квартал 6, парцел VIII, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 18174.60.316, 18174.60.350, 18174.60.313, 18174.60.314 и 18174.60.317.
 2. Началнa ценa: 623 733, 94 /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, без ДДС.
 3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

3.1. На конкурса могат да се явят само участници получили конкурсните документи от офиса на НКИЗ ЕАД срещу подпис от упълномощено лице и отговарят на следните изисквания:

Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

3.2. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан, непрозрачен плик най-късно до изтичането на срока за приемането им. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на продажба, името (фирмата) и адресът на подателя. Предложенията на участниците в конкурса следва да съдържат всички изискуеми от конкурсната документация данни, да са придружени с изискваните от същата документация документи, както и със съответните становища, разработки и др., в съответствие със спецификата на конкурса.

3.3 Минимални изисквания към съдържанието на офертата за участие в конкурса:

3.3.1. Минимална конкурсна цена в размер 623 733, 94 лв. без ДДС.

3.3.2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията - не по-дълъг от 36 /тридесет и шест месеца/ месеца от датата на сключване на окончателния договор.

Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имотите, предмет на продажба - не по-малко от 8 /осем/, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

Размер на инвестицията - не по-малко от 2 700 000 лв.

 1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от НКИЗ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
 2. Депозит за участие – 10 % от стойността на минималната конкурсна цена за имота без ДДС.
 3. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите: Заявление за участие в конкурса - по образец; 2.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани; 3.Декларации /по образец/: Декларация за запознаване с конкурсните книжа; Декларация за приемане условията на конкурса за покупко-продажба на имота; Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса; Декларация за липса на конфликт на интереси; Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите; Декларация, съдържаща срок на валидност на предложението; Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на НКИЗ ЕАД; Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания; Декларация за неразгласяване на информация.4.Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса;5.Ценово предложение- по образец;6.Банково бордеро за внесен депозит за участие; 7.Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година;8.Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: собствени средства, договори за заем, банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия, други документи за финансиране или обезпечения;9.Бизнес план за реализацията на проекта;10.Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник; 11. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК - за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания на държавата и общината по смисъла на чл.162 от ДОПК.
 4. Други условия на НКИЗ ЕАД в съответствие с целите на конкурсите: Купувачът следва да поеме следните задължения, потвърдени с писмена декларация, които ще бъдат част от окончателния договор:

     - да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

     -да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

     - да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

     - да извърши строителството на имота и да въведе в експлоатация за предложения срок;

 - размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи да е над 4 (четири) пъти по-голям от покупната цена;

     - да поддържа инвестицията в икономическата дейност, в съответния регион по местонахождение, за период не по-малко от 5 /пет/ години, считано от датата на нейното завършване;

     - да се осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да се поддържа за срок не по-кратък от 5 години.

     - да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

     - да реализира инвестиционния си проект минимум върху 45% от площта на имота;

     - да отчита направената от него инвестиция по реда и условия, определени в договора;

     - неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора /за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др./;

     - неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

     - неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

 1. Заявлението и документите за участие се подават на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4 най-късно до 14.00 часа на 05.12.2018 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 20.12.2018 г. на посоченото място.

 

Обява

„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД, гр. София, ул.”Ангел Кънчев” № 1, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 г.

Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2017 г. е в размер на 9 736 981.44 лв. Сумата на актива по баланса /фирмата няма Дълготрайни активи/ 217 851.51 лв. – приходи. Общо: 9 954 832.95 лв.;

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14 /четиринадесет/ дневен срок  от датата на публикацията на адрес: „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1 и да съдържат:

 1. Обща цена на одита без ДДС;
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Телефон: 02/8-902-998

О Б Я В А

„Национална компания индустриални зони” ЕАД,

гр. София, ул.”Ангел Кънчев” № 1

 

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на Група „НКИЗ“ за отчетната 2018 година.

Информацията за „НКИЗ“ЕАД е следната:

1.Индивидуален годишен финансов отчет за 2017 г. на „НКИЗ“ЕАД:

 • Балансова стойност на активите 73976 хил.лв.;
 • Нетни приходи от продажби 3700 хил.лв.;
 1. Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. на групата „НКИЗ“:
 • Балансова стойност на активите 88166 хил.лв.;
 • Нетни приходи от продажби 7155 хил.лв.;

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14/четиринадесет/ дневен срок  от датата на публикацията на адрес: „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1 и да съдържат:

 

 1. Обща цена на одита без ДДС;
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

 

За контакти: Телефони: Централа: 02/8-902-902, Факс: 02/987-16-84

О Б Я В А

 

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

 

Сумата на Актива на баланса на „Индустриална зона-Видин” ЕАД плюс приходите /без оборотните данъци/ към 31.12.2017 година е в размер на 2 989 хил.лева.

 

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14 – дневен срок от датата на публикацията на адрес: гр.Видин, Северна промишлена зона, офис сграда на „Индустриална зона – Видин“ ЕАД и да съдържат:

                                   

 1. Обща цена на одита;
 2. Брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

 

За контакти:

3700 град Видин, Северна промишлена зона, „Индустриална Зона - Видин” ЕАД

тел: +359 94 602060, факс: +359 94 602046

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                                

ОБЯВА

„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр.Свиленград

 

Набира оферти за извършване на независим финансов одит

от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на

дружеството за отчетната 2018година

 

              Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотните данъци/ към 31.12.2017г. е в размер на 746 хил.лв.

              Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес : „Свободна зона-Свиленград”ЕАД, гр.Свиленград и да съдържат :

     1.Обща цена на одита;

     2.Брой работни часове за проверка и заверка;

     3.Брой работни часове за текущи консултации.

     Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти : тел.0885 614 922

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

 

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2017 г. е в размер на 10 407 хил. лв.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията - до 17:00 часа 08.11.2018 г., на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71 и да съдържат:

 1. Обща цена на одита;
 2. Брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Брой работни часове за текущи консултации.

 

 

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 082/ 880-800.

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, обявява процедура за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр.51 от 2003 г., посл.  изм.  ДВ. бр.70 от 24 Август 2018 г.).

 

 1. Предмет на услугите

 

 • Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 

1.2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

 

 1. Условия за провеждане на процедурата

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени съгласно методика за оценка, като ще бъде определена икономически най-изгодната оферта въз основа на комплексна оценка, формирана от сборната оценка от получените точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, от всеки заинтересован кандидат се изисква да бъдат представени оферта и документи, съдържащи информация по изброените показатели, както следва:

   Приложение №1

 

 

Неколичествени показатели

НП

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа в гр. Русе   -  брой клонове /офиси/

до 30 точки

 

 

2.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

-  за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или
         еквивалентно - 70 т.;

-  за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 60 т.;

-  за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –50 т.;

-  за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 40 т.;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно – 30 т.;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия, 
         съобразно представените документи – 5 т.

до 70 точки

Общо неколичествени показатели

до 100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

КП

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

  1.

Депозитна сметка в лева

до 40 точки

1.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 5 точки

1.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

     до 15 точки

1.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в лева

до 20 точки

2.

Депозитна сметка в евро

до 30 точки

2.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в евро

до 5 точки

2.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в евро

     до 10 точки

2.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в евро

до 15 точки

  3.

Депозитна сметка в щатски долари

до 15 точки

3.1.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в щатски долари

     до 5 точки

3.2.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в щатски долари

до 10 точки

  4.

Разплащателна сметка в лева

до  4 точки

4.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в лева

до  3 точки

4.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в лева

до  1 точка

5.

Разплащателна сметка в евро

до  3 точки

5.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в евро

до  2 точки

5.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в евро

до  1 точка

6.

Разплащателна сметка в щатски долари

до  3 точки

6.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

до  2 точки

6.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в щатски долари

до  1 точка

  7.

Междубанкови преводи

до  5 точки

7.1.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез БИСЕРА

до  2 точки

7.2.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА

до  1 точка

7.3.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез РИНГС

до  1 точка

7.4.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез РИНГС

до  1 точка

Общо количествени показатели

до 100 точки

           Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции.

 

Подробна информация относно методиката за оценка на офертите по процедурата за избиране на изпълнител за предоставянето на финансови услуги,  всеки кандидат може да получи от интернет-страницата на дружеството:  www.freezone-rousse.bg.

 

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общият брой точки по неколичествените показатели (НП) и количествените показатели (КП) се умножава по съответната относителна тежест в комплексната оценка.

 

 

 

 1. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи следва да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител  или негов надлежно упълномощен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца – таблица „Приложение № 1” по т.2 от настоящата покана и следва да бъдат с валидност до 31.12.2018 г. вкл.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 100 000 /сто хиляди/ лв.

Лихвените проценти по подпоказателите към количествените показатели 1, 2, 3, 4, 5 и 6 да бъдат посочени в офертата на годишна база за съответния срочен депозит, съответно разплащателна сметка.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от възложителя или от негов законен представител, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

-   отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

-   са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

При постъпване на по-малко от 5  /пет/ оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при същите условия за участие със срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни от датата на обявяването. На следващия работен ден след изтичане на срока от повторното публикуване на поканата, всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

 

  Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, на адрес:  гр.Русе 7003, бул.„Тутракан” № 71, ет.3, „Свободна зона - Русе” ЕАД, тел. 082/ 880-800. Подаването може да бъде на ръка, с куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Участниците, които желаят, могат да присъстват при отварянето на офертите на 08.11.2018 г., 14:30 часа, „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, ет. 3.

 

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

 

Краен срок за подаване на офертите: 08.11.2018 г., 12:00 часа.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 

 1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява повторно провеждане на конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот – земя и сгради, находящи се в гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, представляващ: автосервиз,  състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ 144 кв.м. и разгърната застроена площ 224 кв.м. и застроен обем от 792 куб.м. състоящ се от работно  хале, баня и тоалетна, офисно помещение и склад;

б/ навес, метална конструкция със застроена площ от 50 кв.м. и

в/ склад за резервни части втора употреба, със застроена площ около 30 кв.м.. Сградите се намират в урегулиран поземлен имот /УПИ/ - ХII /дванадесет/, квартал 28 /двадесет и осем/, по плана на ул.”Охридско езеро” № 3 ,местност „НПЗ Средец”, гр. София, целият с площ от 500 /петстотин/ кв. м.

Срок за отдаване под наем на имота – 2  години.

  1. Началнa ценa: 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ лева, без ДДС.

 

 • Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

 

В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му, а именно за автосервиз.

 1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от електронната страница на дружеството. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
 2. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 16.00 часа на 31.08.2018 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.

 

Конкурсна документация 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

 1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот – земя и сгради, находящи се в гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, представляващ: автосервиз,  състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ 144 кв.м. и разгърната застроена площ 224 кв.м. и застроен обем от 792 куб.м. състоящ се от работно  хале, баня и тоалетна, офисно помещение и склад;

б/ навес, метална конструкция със застроена площ от 50 кв.м. и

в/ склад за резервни части втора употреба, със застроена площ около 30 кв.м.. Сградите се намират в урегулиран поземлен имот /УПИ/ - ХII /дванадесет/, квартал 28 /двадесет и осем/, по плана на ул.”Охридско езеро” № 3 ,местност „НПЗ Средец”, гр. София, целият с площ от 500 /петстотин/ кв. м.

Срок за отдаване под наем на имота – 2  години.

 1. Началнa ценa: 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ лева, без ДДС.
 2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му, а именно за автосервиз.

 1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от електронната страница на дружеството. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
 2. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 16.08.2018 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 31.08.2018 г. на посоченото място.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заявления за инвестиционни намерения към НКИЗ се приемат само на място в офис на компанията, като се изисква да бъдат в оригинал, с подпис и печат.

До един месец от подаването на Заявлението е необходимо да се предприемат стъпки за сертифициране от Българска агенция за инвестиции.

В рамките на до два месеца след подаване на Заявлението, се подписва предварителен договор между инвеститора и НКИЗ. При условие, че не се подпише предварителен договор в този период, избраният терен се обявява за свободен.

Картата на заетите и свободни площи в ГИС е ориентировъчна и може да съдържа неактуални към съответния момент данни. За точна информация се свържете с нашия екип!

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, обявява процедура за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр.51 от 2003 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017 г.).

 

 1. Предмет на услугите

 

 • Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 

1.2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

 

 1. Условия за провеждане на процедурата

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени съгласно методика за оценка, като ще бъде определена икономически най-изгодната оферта въз основа на комплексна оценка, формирана от сборната оценка от получените точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, от всеки заинтересован кандидат се изисква да бъдат представени оферта и документи, съдържащи информация по изброените показатели, както следва:

   Приложение №1

 

 

Неколичествени показатели

НП

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа в гр. Русе   -  брой клонове /офиси/

до 30 точки

 

 

2.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

-  за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или
         еквивалентно - 70 т.;

-  за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 60 т.;

-  за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –50 т.;

-  за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 40 т.;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно – 30 т.;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия, 
         съобразно представените документи – 5 т.

до 70 точки

Общо неколичествени показатели

до 100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

КП

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

  1.

Депозитна сметка в лева

до 40 точки

1.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 5 точки

1.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

     до 15 точки

1.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в лева

до 20 точки

 2.

Депозитна сметка в евро

до 30 точки

2.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в евро

до 5 точки

2.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в евро

     до 10 точки

2.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в евро

до 15 точки

  3.

Депозитна сметка в щатски долари

до 15 точки

3.1.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в щатски долари

     до 5 точки

3.2.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в щатски долари

до 10 точки

  4.

Разплащателна сметка в лева

до  4 точки

4.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в лева

до  3 точки

4.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в лева

до  1 точка

 5.

Разплащателна сметка в евро

до  3 точки

5.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в евро

до  2 точки

5.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в евро

до  1 точка

6.

Разплащателна сметка в щатски долари

до  3 точки

6.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

до  2 точки

6.2.

 Такса за поддържане на разплащателна сметка в щатски долари

до  1 точка

  7.

Междубанкови преводи

до  5 точки

7.1.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез БИСЕРА

до  2 точки

7.2.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА

до  1 точка

7.3.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез РИНГС

до  1 точка

7.4.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез РИНГС

до  1 точка

Общо количествени показатели

до 100 точки

           Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции.

 

Подробна информация относно методиката за оценка на офертите по процедурата за избиране на изпълнител за предоставянето на финансови услуги,  всеки кандидат може да получи от интернет-страницата на дружеството:  www.freezone-rousse.bg.

 

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общият брой точки по неколичествените показатели (НП) и количествените показатели (КП) се умножава по съответната относителна тежест в комплексната оценка.

 

 

 

 1. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи следва да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител  или негов надлежно упълномощен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца – таблица „Приложение № 1” по т.2 от настоящата покана и следва да бъдат с валидност не по-малко от 60 /шестдесет/календарни дни.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 100 000 /сто хиляди/ лв.

Лихвените проценти по подпоказателите към количествените показатели 1, 2, 3, 4, 5 и 6 да бъдат посочени в офертата на годишна база за съответния срочен депозит, съответно разплащателна сметка.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от възложителя или от негов законен представител, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

-   отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

-   са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

При постъпване на по-малко от 5  /пет/ оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при същите условия за участие със срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни от датата на обявяването. На следващия работен ден след изтичане на срока от повторното публикуване на поканата, всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

 

  Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, на адрес:  гр.Русе 7003, бул.„Тутракан” № 71, ет.3, „Свободна зона - Русе” ЕАД, тел. 082/ 880-800. Подаването може да бъде на ръка, с куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Участниците, които желаят, могат да присъстват при отварянето на офертите на 07.12.2017 г., 10:00 часа, „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, ет. 3.

 

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

 

Краен срок за подаване на офертите: 06.12.2017 г., 16:00 часа.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

ОБЯВА

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и „Варна запад индустриална зона” ЕАД,  набират оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване 14.08.2017г.

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и „Варна запад индустриална зона” ЕАД, обявяват конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.)

Срокът за получаване на оферти е 10 работни дни от публикуването на поканата.

 1. Предмет на услугите

 Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 • Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.
 1. Условия за провеждане на процедурата

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти на основание комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, се изискват оферти и документи, съдържащи информация по изброените  показатели, както следва:

 

 

Неколичествени показатели

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

НП

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа – брой клонове

 

   до 20 точки

 

2.

Срок за обслужване на плащанията:

2.1 – превод в лева чрез БИСЕРА - в часове и минути;

2.2- превод в лева чрез РИНГС - в часове и минути;

 до 40 точки

3.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

 - за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или еквивалентно - 40 т;

 - за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 30 т.;

 - за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –20 т.;

 - за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 10 т. ;

 - за В+ до В- или B1 до B3 или еквивалентно – 5 т. ;

.- за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  съобразно представените документи-2т.

до 40 точки

Общо неколичествени показатели

100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/ точки/

1.

Депозитна сметка в лева

 

1.1.

Лихвен процент по 1-месечен депозит в лева

до 20 точки

1.2.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 15 точки

       1.3.

     Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

до 10 точки

1.5.

     Лихвен процент при предсрочно прекратяване

до 10 точки

2.

Разплащателна сметка в лева

 

2.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка

до 10 точки

2.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка

до  5 точки

3.

Междубанкови преводи

 

3.1

Електронно банкиране – в т.ч.:

3.1.1 Такса за нареден междубанков превод в лева-до 5 т.;

3.1.2 Такса за нареден междубанков превод в лева към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА-до 1 т.

3.1.3.Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС –до 5 т.

3.1.4 Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане-до 3 т.

До 14 точки

3.2.

Междубанкови преводи в лева на гише в банката в т.ч.:

3.2.1 Такса за нареден междубанков превод в лева - до 4т.

3.2.2.Такса за нареден междубанков превод в лева към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА- до 1точка

3.2.3.Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС - до 4т.

3.2.4. Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане -до 2т.

до 11 точки

4.

Предоставени кредити / овърдрафт в лева на служители - преференциален лихвен процент, такси за отпускане и обслужване на потребителски кредит, овърдрафт и ипотечни кредити.

До 5 точки

Общо количествени показатели

100 точки

   Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

-     когато по-добра оферта е по-високата /например лихва по депозит/, броя на точките се получава като „n-та оферта” се раздели на  „оферта макс.”

-   когато по-добра оферта е по-ниската /например комисионна/, броя на точките се получава като „оферта мин.” се раздели на „n-та оферта”.

Подробна информация относно методиката за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги всеки кандидат може да получи от интернет сайта на компанията: http://industrialzones.bg/

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6, където общата оценка по неколичествени критерии (НП) и количествени критерии (КП)  е умножена по съответната относителната тежест в комплексната оценка. На първо място ще се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО).

 Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи, да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител.

Офертите се представят по образец, и следва  да бъдат с валидност не по-малко от 16 месеца. Забележка: Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от електронните страници на Министерство на икономиката или на НКИЗ ЕАД http://industrialzones.bg/.

Когато стойността на даден показател за дадена банка е офериран като променлив, в зависимост от работното време в което се извършва операцията, ще се отчита по-високата оферирана стойност на дадения показател.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 500 000 лв.

Показателите по точка 1 от Количествени показатели, са лихвени проценти на годишна база, приложими за съответния срочен депозит.

В случай на неподадена в офертата информация по неколичествените и количествените показатели, участниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от законен представител на възложителя, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат  на съществена промяна в обстоятелствата;

-  са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

Всяка оферта се подава в непрозрачен, запечатан и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: име и адрес на Възложителя; име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника и следното обозначение: „За участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Национална компания индустриални зони” ЕАД и „Варна запад индустриална зона” ЕАД“.

Пликът съдържа документите, доказващи изискванията на Възложителя и документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

При постъпване на по-малко от 5 оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

            Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Национална компания индустриални зони” ЕАД и „Варна запад индустриална зона” ЕАД е до 17:30 ч. на 25.08.2017 г. Офертите се подават на адрес – гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4.

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

Документация за конкурс за избор на изпълнител на финанасови услуги

Методика за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги

Приложения към документация за конкурс за избор на изпълнител на финанасови услуги

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в конкурс за отдаване под наем, на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в  местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД

Обява в-к "Стандарт"

Страница 1 от 2

Подкатегории