Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, обявява процедура за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр.51 от 2003 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017 г.).

 

 1. Предмет на услугите

 

 • Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 

1.2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

 

 1. Условия за провеждане на процедурата

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени съгласно методика за оценка, като ще бъде определена икономически най-изгодната оферта въз основа на комплексна оценка, формирана от сборната оценка от получените точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, от всеки заинтересован кандидат се изисква да бъдат представени оферта и документи, съдържащи информация по изброените показатели, както следва:

   Приложение №1

 

 

Неколичествени показатели

НП

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа в гр. Русе   -  брой клонове /офиси/

до 30 точки

 

 

2.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

-  за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или
         еквивалентно - 70 т.;

-  за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 60 т.;

-  за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –50 т.;

-  за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 40 т.;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно – 30 т.;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия, 
         съобразно представените документи – 5 т.

до 70 точки

Общо неколичествени показатели

до 100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

КП

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

  1.

Депозитна сметка в лева

до 40 точки

1.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 5 точки

1.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

     до 15 точки

1.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в лева

до 20 точки

 2.

Депозитна сметка в евро

до 30 точки

2.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в евро

до 5 точки

2.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в евро

     до 10 точки

2.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в евро

до 15 точки

  3.

Депозитна сметка в щатски долари

до 15 точки

3.1.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в щатски долари

     до 5 точки

3.2.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в щатски долари

до 10 точки

  4.

Разплащателна сметка в лева

до  4 точки

4.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в лева

до  3 точки

4.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в лева

до  1 точка

 5.

Разплащателна сметка в евро

до  3 точки

5.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в евро

до  2 точки

5.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в евро

до  1 точка

6.

Разплащателна сметка в щатски долари

до  3 точки

6.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

до  2 точки

6.2.

 Такса за поддържане на разплащателна сметка в щатски долари

до  1 точка

  7.

Междубанкови преводи

до  5 точки

7.1.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез БИСЕРА

до  2 точки

7.2.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА

до  1 точка

7.3.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез РИНГС

до  1 точка

7.4.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез РИНГС

до  1 точка

Общо количествени показатели

до 100 точки

           Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции.

 

Подробна информация относно методиката за оценка на офертите по процедурата за избиране на изпълнител за предоставянето на финансови услуги,  всеки кандидат може да получи от интернет-страницата на дружеството:  www.freezone-rousse.bg.

 

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общият брой точки по неколичествените показатели (НП) и количествените показатели (КП) се умножава по съответната относителна тежест в комплексната оценка.

 

 

 

 1. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи следва да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител  или негов надлежно упълномощен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца – таблица „Приложение № 1” по т.2 от настоящата покана и следва да бъдат с валидност не по-малко от 60 /шестдесет/календарни дни.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 100 000 /сто хиляди/ лв.

Лихвените проценти по подпоказателите към количествените показатели 1, 2, 3, 4, 5 и 6 да бъдат посочени в офертата на годишна база за съответния срочен депозит, съответно разплащателна сметка.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от възложителя или от негов законен представител, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

-   отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

-   са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

При постъпване на по-малко от 5  /пет/ оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при същите условия за участие със срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни от датата на обявяването. На следващия работен ден след изтичане на срока от повторното публикуване на поканата, всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

 

  Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, на адрес:  гр.Русе 7003, бул.„Тутракан” № 71, ет.3, „Свободна зона - Русе” ЕАД, тел. 082/ 880-800. Подаването може да бъде на ръка, с куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Участниците, които желаят, могат да присъстват при отварянето на офертите на 07.12.2017 г., 10:00 часа, „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, ет. 3.

 

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

 

Краен срок за подаване на офертите: 06.12.2017 г., 16:00 часа.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

ОБЯВА

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и „Варна запад индустриална зона” ЕАД,  набират оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване 14.08.2017г.

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и „Варна запад индустриална зона” ЕАД, обявяват конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.)

Срокът за получаване на оферти е 10 работни дни от публикуването на поканата.

 1. Предмет на услугите

 Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 • Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.
 1. Условия за провеждане на процедурата

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти на основание комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, се изискват оферти и документи, съдържащи информация по изброените  показатели, както следва:

 

 

Неколичествени показатели

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

НП

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа – брой клонове

 

   до 20 точки

 

2.

Срок за обслужване на плащанията:

2.1 – превод в лева чрез БИСЕРА - в часове и минути;

2.2- превод в лева чрез РИНГС - в часове и минути;

 до 40 точки

3.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

 - за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или еквивалентно - 40 т;

 - за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 30 т.;

 - за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –20 т.;

 - за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 10 т. ;

 - за В+ до В- или B1 до B3 или еквивалентно – 5 т. ;

.- за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  съобразно представените документи-2т.

до 40 точки

Общо неколичествени показатели

100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/ точки/

1.

Депозитна сметка в лева

 

1.1.

Лихвен процент по 1-месечен депозит в лева

до 20 точки

1.2.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 15 точки

       1.3.

     Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

до 10 точки

1.5.

     Лихвен процент при предсрочно прекратяване

до 10 точки

2.

Разплащателна сметка в лева

 

2.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка

до 10 точки

2.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка

до  5 точки

3.

Междубанкови преводи

 

3.1

Електронно банкиране – в т.ч.:

3.1.1 Такса за нареден междубанков превод в лева-до 5 т.;

3.1.2 Такса за нареден междубанков превод в лева към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА-до 1 т.

3.1.3.Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС –до 5 т.

3.1.4 Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане-до 3 т.

До 14 точки

3.2.

Междубанкови преводи в лева на гише в банката в т.ч.:

3.2.1 Такса за нареден междубанков превод в лева - до 4т.

3.2.2.Такса за нареден междубанков превод в лева към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА- до 1точка

3.2.3.Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС - до 4т.

3.2.4. Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане -до 2т.

до 11 точки

4.

Предоставени кредити / овърдрафт в лева на служители - преференциален лихвен процент, такси за отпускане и обслужване на потребителски кредит, овърдрафт и ипотечни кредити.

До 5 точки

Общо количествени показатели

100 точки

   Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

-     когато по-добра оферта е по-високата /например лихва по депозит/, броя на точките се получава като „n-та оферта” се раздели на  „оферта макс.”

-   когато по-добра оферта е по-ниската /например комисионна/, броя на точките се получава като „оферта мин.” се раздели на „n-та оферта”.

Подробна информация относно методиката за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги всеки кандидат може да получи от интернет сайта на компанията: http://industrialzones.bg/

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6, където общата оценка по неколичествени критерии (НП) и количествени критерии (КП)  е умножена по съответната относителната тежест в комплексната оценка. На първо място ще се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО).

 Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи, да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител.

Офертите се представят по образец, и следва  да бъдат с валидност не по-малко от 16 месеца. Забележка: Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от електронните страници на Министерство на икономиката или на НКИЗ ЕАД http://industrialzones.bg/.

Когато стойността на даден показател за дадена банка е офериран като променлив, в зависимост от работното време в което се извършва операцията, ще се отчита по-високата оферирана стойност на дадения показател.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 500 000 лв.

Показателите по точка 1 от Количествени показатели, са лихвени проценти на годишна база, приложими за съответния срочен депозит.

В случай на неподадена в офертата информация по неколичествените и количествените показатели, участниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от законен представител на възложителя, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат  на съществена промяна в обстоятелствата;

-  са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

Всяка оферта се подава в непрозрачен, запечатан и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: име и адрес на Възложителя; име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника и следното обозначение: „За участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Национална компания индустриални зони” ЕАД и „Варна запад индустриална зона” ЕАД“.

Пликът съдържа документите, доказващи изискванията на Възложителя и документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

При постъпване на по-малко от 5 оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

            Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Национална компания индустриални зони” ЕАД и „Варна запад индустриална зона” ЕАД е до 17:30 ч. на 25.08.2017 г. Офертите се подават на адрес – гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4.

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

Документация за конкурс за избор на изпълнител на финанасови услуги

Методика за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги

Приложения към документация за конкурс за избор на изпълнител на финанасови услуги

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в конкурс за отдаване под наем, на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в  местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД

Обява в-к "Стандарт"

Провеждане на конкурс с предмет Застраховане на недвижимо и движимо имущество на "НКИЗ" ЕАД

Заповед

Обява

Оценка

Аналитична справка

Инвентарна книга на дълготрайни активи

 

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

 

ОБЯВА

 

„Национална компания индустриални зони”ЕАД, гр.София набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

 

Дата на обявяване 05.06.2015г.

 

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр.София, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм.и доп. ... и ДВ,бр.49 от 4.06.2013г.)

 

 1. Предмет на услугите

 

 • Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 

1.2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

 

 1. Условия за провеждане на процедурата

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти на основание комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, се изискват оферти и документи, съдържащи информация по изброените  показатели, както следва:


 

 

 

Неколичествени показатели

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

НП

/ точки/

 

 

 

Развитие на клонова мрежа – брой клонове

 

 

 

 

 

   до 20 точки

 

 

Срок за обслужване на плащанията

-  превод в лева чрез БИСЕРА –в часове и минути  -  30 т.

            -  превод в лева чрез РИНГС    –в часове и минути  -  10 т.

 до 40 точки

 

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

 

 - за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или еквивалентно - 40 т;

 - за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 30 т.;

 - за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –20 т.;

 - за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 10 т. ;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно – 5 т. ;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  съобразно представените документи-2т..

 

до 40 точки

Общо неколичествени показатели

100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/ точки/

 

Депозитна сметка в лева

 

1.1.

Лихвен процент по 1-месечен депозит в лева

до 25 точки

1.2.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 20 точки

 1. 3.

     Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

до 10 точки

1.5.

     Лихвен процент при предсрочно прекратяване

до 15 точки

 

Разплащателна сметка в лева

 

2.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка

до 10 точки

2.2.

    Такса за поддържане на разплащателна сметка

до  5 точки

 

Междубанкови преводи

 

3.1.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише

до  4 точки

3.2.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА

до  1 точки

3.3.

Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС на гише

до  8 точки

3.4.

Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане

до  2 точки

Общо количествени показатели

100 точки

      

 

 

Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

-     когато по-добра оферта е по-високата /например лихва по депозит /, броя на точките се получава като „n-та оферта” се раздели на  „оферта макс.”

-   когато по-добра оферта е по-ниската /например комисионна/, броя на точките се получава като „оферта мин.” се раздели на „n-та оферта”.

Подробна информация относно методиката за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги всеки кандидат може да получи от интернет сайта на компанията: http://industrialzones.bg/

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общата оценка по неколичествени критерии (НП) и количествени критерии (КП)  е умножена по съответната относителната тежест в комплексната оценка. На първо място ще се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО).

 

 1. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи, да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца по-горе към настоящата покана и да бъдат с валидност не по-малко от 16 месеца.

Когато стойността на даден показател за дадена банка е офериран като променлив, в зависимост от работното време в което се извършва операцията, ще се отчита по-високата оферирана стойност на дадения показател.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 500 000 лв.

Показателите по точка 1, са лихвени проценти на годишна база, приложими за съответния срочен депозит.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от законен представител на възложителя, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат  на съществена промяна в обстоятелствата;

-  са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

При постъпване на по-малко от 5 оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

            Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик в срок до 15 работни дни от публикуването на поканата, на адрес: София 1000, ул.„Ангел Кънчев” № 1, ет. 4 – „Национална компания индустриални зони” ЕАД, тел.: 02/902-902. Подаването може да бъде на ръка, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

 

Краен срок за подаване на документите: 25.06.2015г.

 

 

 

 Документи за участие в конкурса 

 Разяснение

 

 

Подкатегории