Menu

NCIZ

БВП(2011):5 057 млн. лв

Площ на гр. Плевен:  85 km2

Население(2011)

 •          Гр. Плевен: 106 954
 •          Плътност на населението: 1 300 души/km2

 

Пазар на труда

 •       Наети лица по трудово и служебно правоотношение в гр. Плевен през 2012 г: 62 256
 •       Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в гр. Плевен: 6 308 лв.
 •       Заети лица между 15-64 навършени години през 2012 г: 91 000 за гр. Плевен; за района –273 200
 •       Безработни лица между 15-64 навършени години в гр. Плевен през 2012 г: 10 900
 •       Коефициент на безработица за лица между 15-64 навършени години в гр. Плевен през 2012 г: 10.4%
 •       Коефициент на заетост за лица между 15-64 навършени години в гр. Плевен през 2012 г:  55%
 •       Обща безработица в северозападния район за 2012 г.: 39 800
 •       Общ коефициент на безработица в северозападния район за 2012 г.: 12.4%

© Todor Bozhinov

 

Регионална специализация

В района особено добре развити са следните сектори:

 •          Хранително-вкусова промишленост (284 компании и 2 622 служители през 2012 г.)
 •          Производство на облекло (240 компании и 6 664 служители през 2012 г.)
 •          Обработка на кожи и производство на обувки (15 компании и 717 служители през 2012 г.)
 •          Производство на изделия от основни метали (10 компании и 429 служители през 2012 г.)
 •          Производство на машини и оборудване (49 компании и 1 749 служители през 2012 г.)
 •          Научноизследователска дейност (6 компании и 379 служители през 2012 г.)
 •          Производство на тютюневи изделия

 

 

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в Плевен през 2011 г.: (в хил. евро):  174 927.6

 

Потенциал за развитие

 •          Благоприятното географско положение, съхранените природни дадености и културното и историческото наследство са възможност за развитие на туризма и нарастване на потенциала на туристическата индустрия;
 •          Качеството на околната среда и екологичните условия повишават привлекателността на територията за обитаване, бизнес и туризъм;
 •          Транспортната инфраструктура - трансевропейски транспортни коридори - № 4 и № 7 (река Дунав), пристанищата и фериботните комплекси, мултимодалните превози и изграждането на втори мост на р. Дунав при Видин - Калафат и трети мост при Оряхово - Бекет, са потенциали за развитие на бизнеса и туризма, както и за ефективно трансгранично сътрудничество;
 •          Добър шанс за района е доизграждането на автомагистрала Хемус в прогнозния период и подобряване на меридиалните връзки на север до Дунав и на юг до Стара планина и през планината;
 •          Районът има потенциал за териториално сближаване в развитието на урбанизациония ареал на Видин и Калафат;
 •          Река Дунав притежава сериозен транспортен и енергиен потенциал и като воден ресурс има важно значение за икономическото развитие на района.

 

Транспорт

През територията на района преминава европейски транспортен коридор № 4, а по северната му граница река Дунав - транспортен коридор № 7. Транспортен коридор № 4 няма добра изграденост и технически параметри в територията на района. Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението. Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района е 644 км, които съставляват 15.7% от жп мрежата на страната. Водният транспорт по транспортен коридор № 7, река Дунав, се обслужва в пристанищата Видин, Лом и Оряхово. Пристанище Лом е второто по големина дунавско пристанище в България, като изградената инфраструктура осигурява най-късата директна сухоземна връзка Лом - Солун. Пристанище Видин експлоатира четири пристанищни терминала, вкл. ферибота Видин - Калафат. И двете пристанища попадат в приоритетните инфраструктурни направления на българска територия за развитието на международни комбинирани превози.

 

Образователна система

Има едно висше учебно училище в Плевен. За сметка на това има добре развита мрежа от професионални гимназии:

• студенти, завършили средно образование в гр. Видин през 2012 г. са:  799 учениците, от които 190 завършили професионална гимназия

 

 

Културно наследство

Недвижимите културни ценности в района са 3 883 бр., сред които се отличават: крепостта “Баба Вида”, Белоградчишката крепост, кулите на “Куртпашови” и на “Мешчиите” във Враца, средновековната крепост “Хисаря” и възрожденският квартал “Вароша” в Ловеч, възрожденските сгради в Тетевен, Троян и в други населени места, манастирите Клисурски, Лопушански, Чипровски, Черепишки, Троянски, Гложенски, Новоселски и др.

На територията на района има 25 музеяи 9 художествени галерии.

 

Климат

 •            Средна годишна температура: 11.6 °C
 •            Средна лятна температура: 28.5 °C
 •            Средна зимна температура: -3.6 °C


 Обща площ: 2 036 638 m²

 Обща застроена площ: 32 329 m²

 • На 105 km от летище София
 •  На 30 km от град Плевен, в непосредствена близост до ж. п. гара Телиш
 •  На 65 km от ферибота България – Румъния
 •  В непосредствена близост до главен път София-Варна (най-голямото черноморско пристанище в България)
 •  На главен път София-Русе (най-голямото речно пристанище в България)

 •  Международен път
 •  Ж. п. мрежа
 •  Електричество
 •  Водоснабдяване и канализация
 •  Телекомуникационна мрежа