Menu

NCIZ

БВП в Южен Централен Район: 9 924 милиона лева

 

Икономическото развитие на Южния централен район е сравнително стабилно. В него преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54.51% в регионалната БДС, с 10 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 64.50%. Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38% при средно ниво за страната 30.66%. В аграрния сектор се формира 7.47% от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната 4.83%. Развитието на туризма в района има все по-голямо значение за икономиката и заетостта. Районът е промишлен център и един от най-бързо развиващите се икономики със среден ръст на БВП от 12-13%.

 

Площ на град Карлово: 102 км 2

 

Население на Карлово към 31.12.2012г.: 24 000

 

Пазар на труда

 •          Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Област Пловдив през 2011 година: 207 599
 •          Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в  Област Пловдив: 6 889  лева
 •          Заети лица при населението на 15 – 64 навършени години в Област Пловдив в Област Пловдив за второто тримесечие на 2013: 272 600
 •          Коефициент на заетост при населението на 15 – 64 навършени години в Област Пловдив за второто тримесечие на 2013:  60,2 %
 •          Безработни лица в Област Пловдив към 2012: 35 100
 •          Коефициент на безработица в Област Пловдив: 11,4%
 •          Висококвалифицирана работна ръка на по-конкурентни цени, достъпни поради историческото концентрация на военни и строителни машини индустрии в Сопот, Карлово и Казанлък
 •          Районът е известен с квалифициран и изобилен труд в обработка на метал. Има две големи военни предприятия в региона, които са специализирани в военна машина и ръцете сграда.

 

Регионална специализация

Сектор на земеделие в Карлово, преимущества:

 •          Подходящи природни условия за отглеждане на култури, плодове и зеленчуци;
 •          50% от територията на страната са земеделски земи;
 •          Екологично чисти и плодородни почви;
 •          Високо качество на биологични продукти (забрана за ГМО);
 •          Наличие на местни производители, и силни традиции в сектора;
 •          Дългогодишни канали за дистрибуция в бившия Източен блок;
 •          Законодателството на ЕС относно храните е транспонирано в българското законодателство;
 •          Наличие на високи здравни и екологични стандарти, които правят българските хранителни продукти напълно подготвени да отговорят на най-високите и най-сложните изисквания на потребителите;
 •          Големи чуждестранни инвестиции от мултинационални компании с доминиращ пазарен дял в няколко ключови сектори като сладкарски изделия, млечни продукти, както и храни и напитки;
 •          Наблюдава се тенденция на нарастващото търсене на нови храни и напитки в Западна Европа, което ще увеличи търсенето и на традиционни български продукти
 •          Отглеждани култури
  • царевица, боб, леща, картофи, слънчоглед, захарно цвекло
  • редица етерично-маслени, ароматни растения: маслодайна роза, лавандула и мента
  • отлични условия за отглеждане на лоза и различни видове овощни дръвчета, сред които бадем, кестен, смокиня и т.н.

 

Потенциали за развитие

 •          Сравнително добре изградената транспортна инфраструктура – европейски транспортни коридори № 4, № 8 и № 9, ж.п. инфраструктура, международното летище Пловдив, прави района достъпен и привлекателен за разполагане на бизнес, за нарастване на чуждестранните инвестиции и за развитието на туризма;
 •          Изграждането на т.н. „Южна хоризонтала” по направлението Петрич – Бургас, залегнала в Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на Р. България до 2020 г, ще подобри осезателно възможностите за използване на местният потенциал за развитие и ще подпомогне регионалната икономика и туристическата достъпност. Автомагистралните връзки и пътищата, които са част от ЕТК имат важна роля за осигуряване на интеграцията на района в европейската пътна мрежа и на достъпа до световните пазари на стоки и суровини. Много населени места, разположени в близост до строящите се автомагистрални участъци, ще станат по-привлекателни за разполагане на нови икономически дейности и се очаква около тях да възникнат нови производствени и логистични зони;
 •          Районът граничи с Р Гърция и Р Турция, което дава възможност за активно трансгранично сътрудничество. Наличието на ГКПП свързва и физически съседните страни, отварянето на ГКПП „Маказа” и по-късно на ГКПП “Еледже” създава добри перспективи за развитие. По този начин районът има потенциал да се развива като портал към Южните Балкани и Азия;
 •          Градският център Пловдив е град с национално/транснационално значение според европейската класификация на урбанистични ядра (FUA) и има потенциал за бъдещо активно развитие и благодарение на богатото културно наследство;
 •          Съхраненото биоразнообразие и наличие на най-много защитени зони по Натура 2000 – голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила” и целия масив на Родопите, 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности е потенциал за развитието на туризма (сезонен и алтернативен – спа, екологичен, спортен, аграрен, ловен, конгресен и др.) Богатото културно историческо наследство в района и най-вече в неговия център –- гр. Пловдив е потенциал за развитие на културния туризъм;
 •          Районът има значителен потенциал за широко използване на ВЕИ. Подходящи са природните условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации за енергия.

 

Образователна система

 •          Карлово се намира на 56 км северно от втория най-голям университетски център в България – Пловдив
 •          В Района има 5 университета – Пловдивски Университет, Селскостопански Университет – Пловдив, Музикална академия, Медицински Университет – Пловдив, Университет по хранителни технологии, филиал на Технически Унивесритет

 

Транспортни коридори

Района се намира в центъра на България, свързващ три от десетте Пан- Европейски кородора (Коридор IV, Коридор VIII и Коридор X)

 

Климат в Карлово

 •          Транс-континентален – меко и топло време
 •          С малки валежи от сняг
 •          Няколко минерални извора, които предлагат отлични условия за оранжерийно производство
 •          Средна максимална температура: 29,4 ° C
 •          Средна минимална температура: 5,6 ° C

 

Културно наследство

 •          Розова долина, Стар град на Пловдив, Перперикон, Копривщица