Menu

NCIZ

БВП(2011):7 503 млн. лв

Площ на гр. Варна: 65 km2

Население(2012)

 • Гр. Варна: 334 688
 • Плътност: 1,718/km2

 

Пазар на труда

 •       Работна сила между 15-64 навършени години през 2012 г: 211 200 за гр.Варна; за района – 440 200
 •       Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение: 8 144 лв. за гр. Варна; за района - 7 350 лв.
 •       Заети лица между 15-64 навършени години през 2012 г: 176 300 за гр. Варна; за района –359 400
 •       Безработни лица между 15-64 навършени години в гр. Варна през 2012 г: 34 900
 •       Коефициент на безработица за лица между 15-64 навършени години в гр. Варна през 2012 г: 16.5%
 •       Коефициент на заетост за лица между 15-64 навършени години в гр. Варна през 2012 г: 54.1%
 •       Обща безработица в североизточния район за 2012 г.: 80 800
 •       Общ коефициент на безработица в североизточния район за 2012 г.: 18.8%

 

 

Регионална специализация

В района особено добре развити са следните сектори:

 •       Производство на химически продукти (64 компании и 1 971 служители през 2012 г.)
 •       Производство на превозни средства, без автомобили (24 компании и 798 служители през 2012 г.)
 •       Ремонт и инсталиране на машини и оборудване (490 компании и 4 720 служители през 2012 г.)
 •       Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (1 279 компании и 4 120 служители през 2012 г.)
 •       Дейности в областта на информационните технологии

 

 

Потенциал за развитие

 •       Стратегическото географско разположение, добре изградената транспортна инфраструктура - европейски транспортни коридори, пътна и ж.п. инфраструктура, международно пристанище, международно летище, правят района привлекателен за разполагане на бизнес и за нарастване на чуждестранните инвестиции;
 •       Подходящите условия за реализиране на комбинирани превози на товари „море- река” (връзка р.Дунав - Черно море) и „море - път/ ж.п. линия” са потенциал за развитие на транспорта като важен сектор на регионалната икономика;
 •       Районът има потенциал да се развива като източен портал на ЕС и чрез трансгранично и транснационално сътрудничество да създава по-добри условия за комуникация със страните от Централна и Западна Европа и Азия;
 •       Центърът на района Варна е град с национално/транснационално значение според европейската класификация на урбанистични ядра (FUA) и като “европейска порта”, има потенциали в бъдеще да попадне в категорията на градове с общоевропейско значение (MEGA);
 •       Съхранената и атрактивна природна среда с наличие на множество защитени територии и с богато биоразнообразие, както и богатото културно-историческо наследство дават възможност за силно развит туристически сектор - морски, яхтен културен, аграрен, екологичен туризъм, развитие на рибарството и аквакултурите;
 •       Районът има значителен потенциал за по-широко използване на ВЕИ. Има отлични възможности за развитие на ветроенергетиката, тъй като крайбрежните територии попадат в т. н. Зона на голямата ветроенергетика. Природните условия са подходящи за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации. Североизточният район има потенциал и за използване на геотермална енергия.

 

 

Североизточният район заема водещо място в развитието на туризма сред районите в страната с дял от 30.4% от общите приходи от туризъм за 2011 г. и 29.2% от легловата база на страната.

 

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в гр. Варна през 2011 г.: (в хил. евро):  1 500 599.7

 

Транспорт

Най-голямо значение за интегрирането на района в националната и европейската пътна мрежа имат първокласният път Е-772 (Ябланица - Велико Търново - Шумен), път I-7 (Силистра - Шумен - Ямбол - Елхово), път Е-70 (Русе - Варна) и път Е-87 (Дуранкулак - Варна - Бургас - Созопол - Малко Търново). В района действат четири гранично-контролни пропускателни пункта, два сухоземни с Румъния и два морски (пристанище Варна и Фериботен комплекс и пристанище Балчик).

Железопътният транспорт е представен от три главни жп линии и осигурява пътническата и товарна дейност. Общата дължина на изградените и функциониращи ж.п. линии на територията на района през 2010 г. съставляват 11.8% от ж.п. мрежата на страната.

Морският транспорт е добре развит. Международното пристанище Варна е важен център на транспортната система на страната, през който преминава голяма част от вноса и износа ни. Пристанището има важна роля за цялостното развитие на икономиката на района и като фокус на трафик от Европейските транспортни коридори № 7, № 8 и № 9, създава отлични условия за транзитиране на товари между Европа, Близкия и Далечния Изток. Пристанище Балчик е специализирано по отношение износа на зърно, а предвиденото за модернизация най-дълбоководно наше дунавско пристанище - Силистра, ще допълва пристанище Русе.

Въздушният транспорт е представен от летище Варна ЕАД, което е с международен статут. Почти 99% от пътникооборота се формира от туристи през четирите летни месеца на годината.

 

Образователна система

По отношение на образователното равнище, районът е на второ място след Югозападния по брой на хората с висше образование и е един от водещите по отношение на мрежата от висши учебни заведения. В него функционират шест университета (пет във гр. Варна и един в гр. Шумен) и два колежа (в гр. Варна и гр. Добрич), което е добра предпоставка за развитие на изследователски центрове.

 

 

Културно наследство

Недвижимите културни ценности в района са 3 180, сред които се отличава Мадарският конник, включен в световното наследство на ЮНЕСКО. В територията на района са обособени национални историко-археологически резервати старите български столици Плиска и Преслав и много етнографски комплекси. В гр. Шумен е най-големият мюсюлмански храм в страната Томбул джамия.

На територията на района са разположени 29 музея. В района се провеждат редица културни прояви: в гр. Варна се провеждат около 15 международни фестивала, по известни от които са: Международен фестивал “Варненско лято”, Международен балетен конкурс, Международен джаз фестивал, Международен фолклорен фестивал и др. Дворецът на културата и спорта в гр. Варна предлага условия за провеждане на спортни и културни прояви.

 

Климат

 •       Средна годишна температура: 12.4 °C
 •       Средна лятна температура:26.9 °C

Средна зимна температура: 3 °C