Menu

NCIZ

БВП(2011):8 475 млн. лв

Площ на гр. Бургас: 253.6 km2

Население(2012):

 •          Гр. Бургас: 200 271
 •          Община Бургас: 212 902
 •          Област Бургас: 423 547
 •          Плътност на населението: 55.8 души/m2

 

Пазар на труда

 •       Работна сила между 15-64 навършени години в гр.Бургас през 2011 г: 118 975
 •       Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в гр. Бургас през 2011 г.: 7 359лв.
 •       Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в югоизточния район през 2011 г.: 7 518 лв.
 •       Заети лица между 15-64 навършени години през 2012 г: 164 200 за гр. Бургас; за района – 422 200.
 •       Безработни лица между 15-64 навършени години в гр. Бургас през 2012 г: 21 200
 •       Коефициент на безработица за лица между 15-64 навършени години в гр. Бургас през 2012 г: 11.6%
 •       Коефициент на заетост за лица между 15-64 навършени години в гр. Бургас през 2012 г: 46.8 %;
 •       Обща безработица в югоизточния район за 2012 г.: 57 100
 •       Общ коефициент на безработица в югоизточния район за 2012 г.: 12.1%

 

 

 

Регионална специализация

В района особено добре развити са следните сектори:

 •  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 •  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (4 компании, 2 070 служители през 2012 г.)
 •  Производство на превозни средства, без автомобили (7 компании, 640 служители през 2012 г.)
 •  Металургия
 •  Хранително-вкусова промишленост и производство на вино
 •  Добивна промишленост
 •  Дървопреработваща промишленост
 •  Производство на химически продукти
 •  Производство на пластмасови изделия
 •  Корабостроене

 

 

Потенциал за развитие:

 •          Стратегическото географско разположение на района, добре изградената транспортна инфраструктура - пътна, ж.п., международното пристанище в Бургас и шестте по-малки пристанища, международното летище в Бургас и няколкото малки летища, са потенциал за разполагане на бизнеса и подкрепа за развитието на морския туризъм. Изграждането на АМ „Черно море” ще подобри обслужването на крайбрежието, ще ни свържи със съседните страни по крайбрежието и ще създаде условия за осъществяване на комбинирани превози през международните пристанища Бургас и Русе, т.е. по европейските транспортни коридори № 7 и № 8. Изграждането на участъците от двете автомагистрали „Тракия” и „Черно море” ще създададе условия за по-пълно и ефективно използване на местния потенциал за развитие. Има възможности за интермодален транспорт по въздух, море и суша;
 •          Районът има потенциал за развитие на трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество и за създаване на по-добри условия за комуникация със страните от Централна и Западна Европа и Азия. Развитието на Транс-Европейския транспортен коридор № 8 и неговото продължение на изток, където прераства в ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа - Кавказ - Азия) е възможност за овладяването на развиващите се бъдещи пазари на източния бряг;
 •          Съхранената и атрактивна природна среда с наличие на множество защитени територии и с богато биоразнообразие, както и богатото културно-историческо наследство дават възможност за силно развит туристически сектор - морски, яхтен културен, аграрен, екологичен туризъм. В района има уникални дадености и ресурси като Природен парк “Странджа”, подводната археология, винарството и традициите в земеделието, рибарството и аквакултурите, морската и минералната вода, морската сол, лугата и лечебната кал, които са потенциал за преодоляване на сезонността на морския рекреативен туризъм и за осигуряване на целогодишна натовареност на туристическата база;
 •          Районът има сравнително добър демографски потенциал - по показатели за демографско развитие и структура на населението районът се намира в благоприятна ситуация спрямо останалите райони от ниво 2;
 •          Центърът на района - Бургас има потенциал да се утвърждава като важен търговски, икономически и административен център. Той е в категорията градове- центрове с национално/транснационално значение според европейската класификация на урбанистичните ядра (FUA) и заедно с Варна играе важна роля като балансьор на София за източната национална територия.

 

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в гр. Бургас през 2011 г.: 1 811 907.3 (хил. евро)

 

Транспорт

Участъкът от път Е-87 между Бургас и Варна е част от европейски транспортен коридор № 8, свързващ Адриатика с Черно море и има ключова роля за интеграцията и транспортното обслужване на крайбрежните територии.

През района минава жп линията Пловдив – Зимница - Карнобат - Бургас, включена в Европейското споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози (AGTC).

Морският транспорт в Югоизточния район е добре развит. Международното пристанище Бургас е важен център на транспортната система на страната, през което преминава 59% от вноса и износа на страната и има водеща роля за цялостното развитие на икономиката на страната и района.

Въздушният транспорт е представен от международното летище в Бургас, както и от летището за малки самолети в гр. Приморско за полети с туристическа цел. Бургаското летище има стратегическо значение поради специфичното му географско положение - на границата между Европа и Азия. Сред най-големите му предимства е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и суша.

 

 

 

Образователна система

В системата на образованието са включени 3 университета и специализирани висши училища (в Бургас и Стара Загора) и 61 бр. училища с програми за придобиване на II и III степен професионална квалификация. Броят на учащите се в университети и специализирани висши учебни заведения на територията на Югоизточния район са 16 056 бр. студенти, което представлява 6.3% от всички за страната.

 

Културно наследство

Недвижимите културни ценности са 4 270, сред които от световното наследство на ЮНЕСКО са Казанлъшката гробница и Несебър - Старият град. Има много археологически и архитектурни резервати: археологическият резерват “Кабиле”, археологическите обекти в Стара Загора, архитектурните резервати в Жеравна, Котел, Катунище, Бръшлян, Делтум- Дебелт и др. Гробниците и могилите около град Казанлък са превърнали района в “Долината на тракийските царе”.

На територията на района са разположени 29 музея. С голямо значение са театрите в Бургас, операта в Стара Загора. Много са културните прояви. Бургас е известен като град на фестивалите: Фестивал на българската популярна песен “Бургас и морето”, Международен фолклорен фестивал, Бирен фест, Фестивал на българската рок музика “Рок експлозия”, Блусфестивал, Театрален фестивал “На брега”, Есенни литературни музикални празници и др. В Морската градина се провежда международната изложба на цветя “Флора-Бургас”. В град Созопол: Празници на изкуствата “Аполония”. Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В гр. Казанлък ежегодно се провежда Празник на розата, в гр. Ямбол -Националният маскараден фестивал и редица други.

 

Климат

 •       Средна годишна температура: 13 °C
 •       Средна лятна температура: 27.5 °C
 •       Средна зимна температура: -0.5 °C