Menu

NCIZ

 

БВП(2011): 33 974млн. лвКарта на регионите в РБългария

Площ

 • Гр. София: 492 km2
 • Община София: 1 344 km2

 

Население (2012):

 • Гр. София: 1 271 743

 • Плътност на населението: 2,448 души /km2

 

Пазар на труда

 • Работна сила между 15-64 навършени години в гр.София през 2012 г: 681 915
 • Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение :  11 249лв. за гр. София; за района - 8 360лв.
 • Заети лица между 15-64 навършени години през 2012 г: 617 700 за гр. София; за района – 95 600.
 • Безработни лицамежду 15-64 навършени години в гр. София през 2012 г: 49 000
 • Коефициент на безработица за лица между 15-64 навършени години в гр. София през 2012 г: 7.3%
 • Коефициент на заетост за лица между 15-64 навършени години в гр. София през 2012 г: 66.9 %; за района – 59.6 %
 • Обща безработица в югозападния район за 2012 г.: 87 100
 • Общ коефициент на безработица в югозападния район за 2012 г.: 8.3 %

Храм-паметник "Александър Невски"

© Plamen Agov • studiolemontree.com

Регионална специализация

В района особено добре развити са следните сектори:

 • Добивна промишленост (5 компаниии 3 325 служители през 2012 г.)
 • Хранително-вкусова промишленост (234 компаниии 3 587 служители за 2012 г.)
 • Добив и преработка на дървесина (164 компаниии 609 служителипрез 2012 г.)
 • Производство на хартия и картон (45 компании и 955 служители през 2012 г.)
 • Производство на лекарствени вещества (36 компаниии 3 082 служители през 2012 г.)
 • Производство на изделия от каучук и пластмаси (82 копманиии 998 служители през 2012 г.)
 • Производство на изделия от други неметалниминерални суровини (61 компании и 913 служители през 2012 г.)
 • Производство на изделия от основни метали (16 компаниии 1 075 служители през 2012 г.)
 • Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (14 компании и  1 703 служители през 2012 г.)
 • Производство на електрически съоръжения (28 компании и 1 093 служители през 2012 г.)
 • Производство на автомобили, ремаркетаи полуремаркета (3 компаниии 616 служители през 2012 г.)
 • Дейности в областта на информационните технологии
 • Печатарство и издателска дейност
 • Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, радио и телевизионна дейност

 

Народен театър "Иван Вазов"© Plamen Agov • studiolemontree.com

 

 Югозападният район е водещ по отношение на сектора “Услуги”, като формира близо 55% от БВП в национален мащаб. БВП от сектор “Индустрия” също се различава повече от два пъти от останалите пет района от ниво NUTS 2. Районът се отличава с много силно развитие на планинския туризъм, зимните спортове и балнеологията.

 

Потенциал за развитие

 • Стратегическото и възлово разположение на района по направленията на европейските транспортни коридори, границата с три държави и добре развитата мрежа от регионална и местна транспортна инфраструктура са потенциал за трансграничното, междурегионално и транснационално сътрудничество;
 • Изграждането на автомагистрала “Струма” е с важна роля за подобряване на свързаността на района и за повишаване на икономическата значимост особено на южната му част. Подобна роля ще изиграе връзката през Кюстендил към Р. Македония;
 • Високата достъпност до железопътен транспорт (висока гъстота на жп гарите и спирките и наличието на два ГКПП), високата гъстота на първокласни пътища и автомагистрали, както и наличие на международното летище - София подкрепя развитието на бизнеса, търговията и туризма;
 • Наличието на национален и европейски административен, икономически и културен център - столицата София, благоприятства икономическите и културни връзки и сътрудничеството;
 • Високата степен на изграденост на социалната и инженерната инфраструктура и концентрацията на висши училища и изследователски центрове са иновативен потенциал за регионалната икономика;
 • Силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки (положителна тенденция в динамиката на естествения прираст) в района и столицата и наличието на квалифицирани кадри в различните сектори на икономиката правят района привлекателен за развитие на иновации и бизнес;
 • Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, както и фактът че на територията попадат национални и природни паркове с голяма значимост, представляват неоценим потенциал за развитието на туризма и за съхраняване на богато биоразнообразие с общоевропейско значение.

Сградата на Българската академия на науките© Plamen Agov • studiolemontree.com

Кредитен рейтинг      

 • На 24.08.2010 г. Standard & Poor's вдига дългосрочния кредитен рейтинг на българската столица от „BBB-”на „BB+”.

 

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия секторв София през 2011 г.: (в хил. евро):  11 586 556.9

Югозападният район е водещ по ПЧИ сред районите на ниво NUTS 2 в България.

 

Транспорт

На територията на област София-град се пресичат три от европейските транспортни коридори - № 4, № 8 и № 10, което го определя като ключов транспортен център на Балканите. 

Югозападният район е на второ място по дължина на пътната мрежа в страната. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 0.036 км/ км2 и е по-висока от средната в страната (0.032 км/ км2). През Югозападния район преминават участъци от автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”.

Общата дължина на изградените и функциониращи железопътни линии на територията на района към 2010 г. е 899 км, които съставляват 21.9% от жп мрежата на страната. По достигната степен на електрификация на жп линиите Югозападният район е на първо място в страната, а по степен на удвояване - на четвърто място.

Районът граничи с три съседни страни - Р. Гърция, Македония и Сърбия, което е предпоставка за развитие на активно трансгранично сътрудничество. Връзката със съседните страни се осъществява чрез осем гранично-контролни пропускателни пунктове.

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите на ниво 2 в страната. Летище София е най-голямото в страната и по достъп до полети районът е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден.

 Софийски университет "Св. Климент Охридски"

© Plamen Agov • studiolemontree.com

Образователна система

По отношение на образователното равнище, районът е на първо място за 2010 г. по брой на хора с висше образование - 41% при средно за страната 27.7%. На територията на югозападния район са разположени двадесет и три университета (2 в Благоевградска област, 1 в Софийска област(Ботевград) и 20 в Област София-град и пет колежа (1 в Благоевградска област и 4 в област София-град). В района (в София) е съсредоточена основната част на звената за научно-изследователската и развойна дейност в страната.

 Национална художествена галерия

© Plamen Agov • studiolemontree.com

Културно наследство

Недвижимите културни ценности са 7 348, от които недвижими културни ценности от световното наследство на ЮНЕСКО са Боянската църква и Рилският манастир. На територията на района са археологическите обекти античен и средновековен град Пауталия- Велбъжд в Кюстендил, античният и средновековен град Сердика-Средец в София, редица архитектурни и исторически резервати - Копривщица, Банско, Мелник, Ковачевица, Долен, множество манастири от различни исторически епохи - Рилският манастир, символ на многовековната културна история на България, Роженският манастир, манастирът “Седемте престола”, Самоковският девически метох, Етрополският манастир, Земенският манастир, манастирите от Софийската Света гора и други.

На територията на района са разположени 55 музея, много от тях национални. Национални културни институции са: Народният театър “Иван Вазов”, Националната опера и балет, Националният дворец на културата (НДК). Особено популярни са фестивалите “Пирин пее”, Фестивалите на македонската песен в Благоевград, “Пирин фолк” в гр. Сандански, Джаз фестивала в Банско, кукерските празници в Перник и др.

 

Климат

 • Средна лятна температура: 26.2 °C
 • Средна зимна температура:  4.6 °C