Menu

NCIZ

БВП в Южен Централен Район: 9 924 милиона лева

 

Икономическото развитие на Южния централен район е сравнително стабилно. В него преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54.51% в регионалната БДС, с 10  процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 64.50%. Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38% при средно ниво за страната 30.66%. В аграрния сектор се формира 7.47% от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната 4.83%. Развитието на туризма в района има все по-голямо значение за икономиката и заетостта.

 

Площ на град Свиленград:79,6 км²

Население на Свиленград към 31.12.2012г.:22 807

 

Пазар на труда

 •          Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Област Хасково през 2011 година:  54 243
 •          Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Област Хасково през 2011: 5 999 лева
 •          Заети лица при населението на 15 – 64 навършени години  в Област Хасково през 2012:  88 400
 •          Коефициент на заетост при населението на 15 – 64 навършени години в Област Хасково през 2012:  55 %
 •          Безработни лица в Област Хасково през 2012:   15 600
 •          Коефициент на безработица в Област Хасково през 2012:  15,6 %

 

Регионална специализация

 •          храни (304 дружества; 2727 служители от 2012г.
 •          напитки (51 фирми; 498 служители от 2012 г.)
 •          текстилни изделия (87 фирми; 516 служители от 2012 г.)
 •          облекло (723 дружества; 6099 служители от 2012 г.)
 •          обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от кожа (18 фирми; 540 служители от 2012 г.)
 •          химически продукти (18 фирми; 1299 служители от 2012 г.)
 •          машини и оборудване (38 фирми; 1038 служители от 2012 г.)
 •          филми, телевизия, звукозаписване и издаване на музика

 

Потенциал за развитие

 •          Сравнително добре изградената транспортна инфраструктура – европейски транспортни коридори №4, №8 и №9, ж.п. инфраструктура, международното летище Пловдив, прави района достъпен и привлекателен за разполагане на бизнес, за нарастване на чуждестранните инвестиции и за развитието на туризма;
 •          Изграждането на т.н. „Южна хоризонтала” по направлението Петрич – Бургас, залегнала в Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на Р. България до 2020 г, ще подобри осезателно възможностите за използване на местният потенциал за развитие и ще подпомогне регионалната икономика и туристическата достъпност. Автомагистралните връзки и пътищата, които са част от ЕТК имат важна роля за осигуряване на интеграцията на района в европейската пътна мрежа и на достъпа до световните пазари на стоки и суровини. Много населени места, разположени в близост до строящите се автомагистрални участъци, ще станат по-привлекателни за разполагане на нови икономически дейности и се очаква около тях да възникнат нови производствени и логистични зони;
 •          Районът граничи с Р. Гърция и Р. Турция, което дава възможност за активно трансгранично сътрудничество. Наличието на ГКПП свързва и физически съседните страни, отварянето на ГКПП „Маказа” и по-късно на ГКПП “Еледже” създава добри перспективи за развитие. По този начин районът има потенциал да се развива като портал към Южните Балкани и Азия;
 •          Градският център Пловдив е град с национално/транснационално значение според европейската класификация на урбанистични ядра (FUA) и има потенциал за бъдещо активно развитие и благодарение на богатото културно наследство;
 •          Съхраненото биоразнообразие и наличие на най-много защитени зони по Натура 2000 – голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила” и целия масив на Родопите, 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности е потенциал за развитието на туризма (сезонен и алтернативен – спа, екологичен, спортен, аграрен, ловен, конгресен и др.) Богатото културно историческо наследство в района и най-вече в неговия център. гр. Пловдив е потенциал за развитие на културния туризъм;
 •          Районът има значителен потенциал за широко използване на ВЕИ. Подходящи са природните условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации за енергия.

 

Образователна система

Предоставянето на образователни услугии осигуреността с високо професионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, близки до средните показатели за страната. В района функционират пет университета (в гр. Пловдив) и три колежа (също в гр. Пловдив).

 

Транспортни коридори

 •          Международен път Е-80, който е част от Пан- европейски транспортен коридор 4
 •          Международен път Е-773, който е част от Пан-европейски транспортен коридор 8
 •          Пан- европейски транспортен коридор 9
 •          Магистрали Марица и Тракия

 

Културно наследство:

Тракйската гробница и византийска крепост в с. Мезек

 Тракийска гробница - с. Мезек

© Klearchos Kapoutsis

 

 

Климат:

 •          Средни максимални температури: 30, 9 °C

Средни минимални температури: -1 °C 


Общаплощ: 70 000 m²

 • Обща застроена площ: 4 130 m²
 • Открити складови площи: 2 500 m²
 • На 2 км от границата с Гърция
 • На 50 м от железопътните връзки с Турция и Гърция
 • Връзка с паневропейския транспортен коридор, свързващ Европа и Турция

 • Товаро-разтоварна инфраструктураИзградена пътна инфраструктура
 • Електричество
 • Водоснабдяване и канализация
 • Открити и закрити индустриални и складови площи
 • 32-тонен кран с възможност за товарене на контейнери
 • Бензиностанция
 • Рампа за товарене и разтоварване на автомобили
 • 60-тонна везна с възможност за претегляне на осите
 • Терминал за контейнери (товарене и претоварване)
 • Предстоящо строителство на нова транспортна връзка

Закрити складови площиОткрити и закрити индустриални и складови площи за отдаване под наем и складиране на стоки

Складиране на стоки под митническо наблюдение, представителство пред митниците, обработка на митнически документи

Товарене, претоварване и транспортиране на необмитени вносни стоки, предназначени за износ

Обработка на необмитени стоки, предназначени за износ (сортиране, обозначаване, пакетиране, и т. н.)

Преиздаване и атестация на сертификати за произход

Консултации съобразени с нуждите на клиента

Денонощна професионална охрана


       "Свободна зона - Свиленград" ЕАД

       гр. Свиленград 6500

       област Хасково, община Свиленград

       тел.: +359 897 479 407

       тел.: +359 885 614 922

       email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.