Menu

NCIZ

Обща характеристика на Северозападния Район и град Видин

 

БВП в Северозападен Район: 5 057 млн. лева

Площ на град Видин: 63 км2

Население на Видин към 31.12.2012г.: 52 282

Пазар на труда

 •          Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2011 година: 18 322
 •          Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение във Видин: 5 532 лева
 •          Заети лица при населението на 15 – 64 навършени години през 2012: 31 000
 •          Коефициент на заетост при населението на 15 – 64 навършени години през 2012:  52,2%
 •          Безработни лица в Северозападен Район: 44 000
 •          Коефициент на безработица: 13,9 %

 

Регионална специализация

 •          други неметални минерални продукти (23 фирми; 318 служители от 2012 г.)
 •          компютърна техника, електронни и оптични продукти (6 фирми, 86 служители от 2012 г.)
 •          производството на превозни средства, без автомобили (1 дружество; 66 служители от 2012 г.)

 

Потенциал за развитие

 •          Благоприятното географско положение, съхранените природни дадености и културното и историческото наследство са възможност за развитие на туризма и нарастване на потенциала на туристическата индустрия;
 •          Качеството на околната среда и екологичните условия повишават привлекателността на територията за обитаване, бизнес и туризъм;
 •          Транспортната инфраструктура – трансевропейски транспортни коридори – № 4 и № 7 (река Дунав), пристанищата и фериботните комплекси, мултимодалните превози и изграждането на втори мост на р. Дунав при Видин – Калафат и трети мост при Оряхово – Бекет, са потенциали за развитие на бизнеса и туризма, както и за ефективно трансгранично сътрудничество;
 •          Добър шанс за района е доизграждането на автомагистрала Хемус в прогнозния период и подобряване на меридиалните връзки на север до Дунав и на юг до Стара планина и през планината;
 •          Районът има потенциал за териториално сближаване в развитието на урбанизациония ареал на Видин и Калафат;
 •          Река Дунав притежава сериозен транспортен и енергиен потенциал и като воден ресурс има важно значение за икономическото развитие на района.

 

Образователна система

Има едно висше учебно училище в Плевен. За сметка на това има добре развита мрежа от професионални гимназии:

• студенти, завършили средно образование в гр. Видин през 2012 г. са:  799 учениците, от които 190 завършили професионална гимназия

 

Транспортни коридори

 •          Пан- европейски транспортен коридор №4
 •          Транспортен коридор 7, река Дунав
 •          Дунав мост II
 •          Пристанище Видин, което управлява четири терминала, включително и РОРО кораб, свързващ градовете Видин и Калафат

 

Културно наследство

 •          Баба Вида
 •          Белоградчишки скали

 

Музеи

 •          Кръстата казарма във Видин

 

Климат

 •          Средни максимални температури: 29,1 °C
 •          Средни минимални температури: 3,3 °C