Menu

NCIZ

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2019 г.

 

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД

 

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД

 

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД“ за 2018 г.

 

Присъединяване към електрическата мрежа на ЧРБ на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находящ се в УПИ -000273, коо, бизнес зона и озеленяване, кв. 12а, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“

 

„Преработка и допълване на проект: ,,Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект“ с добавяне на трета кабелна линия 20kV.“

 

Демонтаж на неработещ трансформатор, доставка и монтаж на нов маслен трансформатор 160 kVA в съществуващ трафопост на „НКИЗ“

 

Доставки на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД

 

Проектиране на четири лентова пътна връзка и кръстовище с бул.Европа, община Божурище, Софийска област

 

Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор на улици и технически мрежи в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище

 

Проектиране на инженерни мрежи в регулацията на улици №13 и №18 и свързани с тях съоръжения в ПИ 000256, Икономическа зона София Божурище

 

Строителен надзор и техническо съдействие при въвеждане в експлоатация, на смесен заустващ колектор от Икономическа зона София-Божурище, с преминаване под жп линия София-Банкя

 

„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2017г.”

 

„Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, съоръжаване на изводни килии в подстанция „Модерно предградие”, строителство на

възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект"